اخبار

بررسی صلاحیت ها بدون هیچگونه گرایش سیاسی صورت گرفته است

نشست رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان ری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد. او افزود: بعد از رد صلاحیت کاندیدهای انتخاباتی چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خودشان را به هیات عالی استان تحویل و کارهای خود را از آنجا پیگیری کنند. زارعی با تاکید بر اینکه بررسی بدون گرایش های سیاسی صورت گرفته است گفت: تمامی کاندیدها با دقت کامل مورد بررسی قرار گرفته اند و هیچگونه فشار از سمت دستگاهها و چهره ها صورت نگرفته است. رییس هیات نظارت گفت: برخی از پرونده ها با توجه به پیچیدگی شان چندین بار توسط هیات نظارت مورد بررسی قرار گرفته است و حتی با هماهنگی پرونده و نواقصی آنها تکمیل شد تا همه بتوانند در ماراتن انتخابات که یک جشن سیاسی است شرکت کنند. زارعی رد صلاحیت ها را بخاطر سو استفاده شغلی و زد و بند مالی عنوان کرد. او در پایان گفت: از تعداد ۲۴۱ نفرات ثبت نامی ۱۷۳ نفر تایید و ۶۲ نفر رد شدند و همچنین ۶ نفر رد شدند. آمار کلی شهرهای شهرستان ری به ترتیب: در شهر باقرشهر، ۷۸ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۶۰ نفر تایید، ۱۷ نفر رد و ۱ نفر انصراف دادند. در شهر کهریزک، ۵۸ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۴۰ نفر تایید، ۱۶ نفر رد و ۲ نفر انصراف دادند. در شهر قلعه نو، ۳۷ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۲۸ نفر تایید، ۷ نفر رد و ۲ نفر انصراف دادند. در شهر قیامدشت، ۳۴ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۲۶ نفر تایید، ۸ نفر رد شدند. در شهر حسن آباد، ۳۴ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۱۹ نفر تایید، ۱۴ نفر رد و ۱ نفر انصراف دادند.


لیست نهایی انتخابات باقرشهر

به گزارش کمیته امور اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان ری، بدينوسيله به اطلاع مردم شریف شهرستان ری ميرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸، نتايج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر های باقرشهر، کهریزک، قلعه نو، حسن آباد و قیامدشتبه ترتيب دارندگان بيشترين رأی به شرح ذيل مى باشد. گفتنی است این نتایج صرفا به استناد صورتجلسات شعبات اخذ رای بوده و صحت انتخابات و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.  

خبر

بررسی صلاحیت ها بدون هیچگونه گرایش سیاسی صورت گرفته است

نشست رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان ری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد. او افزود: بعد از رد صلاحیت کاندیدهای انتخاباتی چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خودشان را به هیات عالی استان تحویل و کارهای خود را از آنجا پیگیری کنند. زارعی با تاکید بر اینکه بررسی بدون گرایش های سیاسی صورت گرفته است گفت: تمامی کاندیدها با دقت کامل مورد بررسی قرار گرفته اند و هیچگونه فشار از سمت دستگاهها و چهره ها صورت نگرفته است. رییس هیات نظارت گفت: برخی از پرونده ها با توجه به پیچیدگی شان چندین بار توسط هیات نظارت مورد بررسی قرار گرفته است و حتی با هماهنگی پرونده و نواقصی آنها تکمیل شد تا همه بتوانند در ماراتن انتخابات که یک جشن سیاسی است شرکت کنند. زارعی رد صلاحیت ها را بخاطر سو استفاده شغلی و زد و بند مالی عنوان کرد. او در پایان گفت: از تعداد ۲۴۱ نفرات ثبت نامی ۱۷۳ نفر تایید و ۶۲ نفر رد شدند و همچنین ۶ نفر رد شدند. آمار کلی شهرهای شهرستان ری به ترتیب: در شهر باقرشهر، ۷۸ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۶۰ نفر تایید، ۱۷ نفر رد و ۱ نفر انصراف دادند. در شهر کهریزک، ۵۸ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۴۰ نفر تایید، ۱۶ نفر رد و ۲ نفر انصراف دادند. در شهر قلعه نو، ۳۷ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۲۸ نفر تایید، ۷ نفر رد و ۲ نفر انصراف دادند. در شهر قیامدشت، ۳۴ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۲۶ نفر تایید، ۸ نفر رد شدند. در شهر حسن آباد، ۳۴ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۱۹ نفر تایید، ۱۴ نفر رد و ۱ نفر انصراف دادند.


لیست نهایی انتخابات باقرشهر

به گزارش کمیته امور اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان ری، بدينوسيله به اطلاع مردم شریف شهرستان ری ميرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸، نتايج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر های باقرشهر، کهریزک، قلعه نو، حسن آباد و قیامدشتبه ترتيب دارندگان بيشترين رأی به شرح ذيل مى باشد. گفتنی است این نتایج صرفا به استناد صورتجلسات شعبات اخذ رای بوده و صحت انتخابات و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.  

مقاله
ویدئو
پادکست
صوت
همه

بررسی صلاحیت ها بدون هیچگونه گرایش سیاسی صورت گرفته است

نشست رئیس هیات نظارت بر انتخابات شهرستان ری با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد. او افزود: بعد از رد صلاحیت کاندیدهای انتخاباتی چهار روز فرصت دارند تا اعتراض خودشان را به هیات عالی استان تحویل و کارهای خود را از آنجا پیگیری کنند. زارعی با تاکید بر اینکه بررسی بدون گرایش های سیاسی صورت گرفته است گفت: تمامی کاندیدها با دقت کامل مورد بررسی قرار گرفته اند و هیچگونه فشار از سمت دستگاهها و چهره ها صورت نگرفته است. رییس هیات نظارت گفت: برخی از پرونده ها با توجه به پیچیدگی شان چندین بار توسط هیات نظارت مورد بررسی قرار گرفته است و حتی با هماهنگی پرونده و نواقصی آنها تکمیل شد تا همه بتوانند در ماراتن انتخابات که یک جشن سیاسی است شرکت کنند. زارعی رد صلاحیت ها را بخاطر سو استفاده شغلی و زد و بند مالی عنوان کرد. او در پایان گفت: از تعداد ۲۴۱ نفرات ثبت نامی ۱۷۳ نفر تایید و ۶۲ نفر رد شدند و همچنین ۶ نفر رد شدند. آمار کلی شهرهای شهرستان ری به ترتیب: در شهر باقرشهر، ۷۸ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۶۰ نفر تایید، ۱۷ نفر رد و ۱ نفر انصراف دادند. در شهر کهریزک، ۵۸ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۴۰ نفر تایید، ۱۶ نفر رد و ۲ نفر انصراف دادند. در شهر قلعه نو، ۳۷ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۲۸ نفر تایید، ۷ نفر رد و ۲ نفر انصراف دادند. در شهر قیامدشت، ۳۴ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۲۶ نفر تایید، ۸ نفر رد شدند. در شهر حسن آباد، ۳۴ نفر در مجموع ثبت نام کردند که ۱۹ نفر تایید، ۱۴ نفر رد و ۱ نفر انصراف دادند.


لیست نهایی انتخابات باقرشهر

به گزارش کمیته امور اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان ری، بدينوسيله به اطلاع مردم شریف شهرستان ری ميرساند، با توجه به برگزاری انتخابات ششمين دوره انتخابات شوراهای اسلامي شهر و روستا در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۳/۲۸، نتايج شمارش آراء نامزدهای انتخابات شورای اسلامى شهر های باقرشهر، کهریزک، قلعه نو، حسن آباد و قیامدشتبه ترتيب دارندگان بيشترين رأی به شرح ذيل مى باشد. گفتنی است این نتایج صرفا به استناد صورتجلسات شعبات اخذ رای بوده و صحت انتخابات و نتایج نهایی پس از طی مراحل قانونی اطلاع رسانی خواهد شد.