اخبار

استِِِِِعفای وکیل

آیا وکیل میتونه هرزمانی که بخواد نسبت به وکالتی که به موکل داده استعفا بده؟


در چه صورتی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

ماده ۱۳ قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشته که : « در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست


صدمات غیر مادی چیست

صدمات غیر مادی چیست

خبر
مقاله

استِِِِِعفای وکیل

آیا وکیل میتونه هرزمانی که بخواد نسبت به وکالتی که به موکل داده استعفا بده؟


در چه صورتی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

ماده ۱۳ قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشته که : « در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

ویدئو

صدمات غیر مادی چیست

صدمات غیر مادی چیست

پادکست
صوت
همه

استِِِِِعفای وکیل

آیا وکیل میتونه هرزمانی که بخواد نسبت به وکالتی که به موکل داده استعفا بده؟


در چه صورتی صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست؟

ماده ۱۳ قانون صدور چک در برخی موارد صادر کننده چک بلامحل را قابل تعقیب ندانسته و مقرر داشته که : « در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست


صدمات غیر مادی چیست

صدمات غیر مادی چیست