اخبار

تجلیل دهیاراز اعضای شورای اسلامی روستای قمصر به مناسبت روز ملی شوراها

مهندس آقاخانی دراین دیدار ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه و آرزوی توفیق برای اعضای شورای اسلامی روستا، اظهار کرد: شورا به دلیل داشتن ماهیت مشورتی می تواند مطالبات مردمی را با برنامه ریزی نظارت کند که مشوت قوی قطعا برنامه ها و اولویت ها را کمتر دچار چالش می کند. وی گفت: خدمت در راه کسب رضای خدا همواره باید سرلوحه کار خدمتگزاران باشد و نباید در این عرصه شریک قرار دهیم چراکه کسب رضایت خدا کسب رضایت مردم است. دهیار قمصر تصریح کرد: امید است آنچه تکلیف بردوش داریم به نحو مطلوب انجام دهیم و شورای اسلامی روستا با تفکرات قوی به عنوان حوزه ای اجتماعی ثمربخش باشد. احمدوند، رئیس شورای اسلامی قمصر نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت و روز شوراها، اظهار کرد: شورا و مشورت موضوع بسیار مهمی است که حتی خداوند متعال در قرآن کردیم به آن اشاره داشته اند و با توجه به اینکه شورا نهادی مردمی است و از پشتوانه مردمی شکل گرفته، هدفی جزو خدمت به خلق را ندارد. وی با بیان اینکه شورا اسلامی روستای قمصر همواره دوشادوش دهیاری بوده و هست، بیان کرد: با وجود همه فراز و نشیب‌ها، امروز شاهد به ثمر رسیدن بسیاری از اهداف توسعه روستا در سطح شهرستان ری و حتی استان تهران هستیم و آنچه گاها موجب نارضایتی مردم است، در سطح گسترده بسیار کاهش یافته است. احمدوندخاطرنشان کرد: امروز با درایت دهیار و همکاران پرسنل دهیاری و همچنین خرد جمعی به یک ساماندهی مطلوب رسیدیم و امید است باقی مانده راه را نیز با توکل برخدا پیش رویم.


طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا

طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا در بلوارهای شهدا، شهید یزدی نژاد و شهید بیدخساری در دستور کار دهیاری قرار گرفت و عملیات آن اجرا شد.


برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان همزمان با افتتاح نگارخانه انجمن خوشنویسان ری

این نمایشگاه آماده پذیرش آثار هنرمندان خوشنویس شهرستان ری در رشته های مختلف است که قرار است در پاییز سالجاری برگزار شود.

 

خبر

تجلیل دهیاراز اعضای شورای اسلامی روستای قمصر به مناسبت روز ملی شوراها

مهندس آقاخانی دراین دیدار ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه و آرزوی توفیق برای اعضای شورای اسلامی روستا، اظهار کرد: شورا به دلیل داشتن ماهیت مشورتی می تواند مطالبات مردمی را با برنامه ریزی نظارت کند که مشوت قوی قطعا برنامه ها و اولویت ها را کمتر دچار چالش می کند. وی گفت: خدمت در راه کسب رضای خدا همواره باید سرلوحه کار خدمتگزاران باشد و نباید در این عرصه شریک قرار دهیم چراکه کسب رضایت خدا کسب رضایت مردم است. دهیار قمصر تصریح کرد: امید است آنچه تکلیف بردوش داریم به نحو مطلوب انجام دهیم و شورای اسلامی روستا با تفکرات قوی به عنوان حوزه ای اجتماعی ثمربخش باشد. احمدوند، رئیس شورای اسلامی قمصر نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت و روز شوراها، اظهار کرد: شورا و مشورت موضوع بسیار مهمی است که حتی خداوند متعال در قرآن کردیم به آن اشاره داشته اند و با توجه به اینکه شورا نهادی مردمی است و از پشتوانه مردمی شکل گرفته، هدفی جزو خدمت به خلق را ندارد. وی با بیان اینکه شورا اسلامی روستای قمصر همواره دوشادوش دهیاری بوده و هست، بیان کرد: با وجود همه فراز و نشیب‌ها، امروز شاهد به ثمر رسیدن بسیاری از اهداف توسعه روستا در سطح شهرستان ری و حتی استان تهران هستیم و آنچه گاها موجب نارضایتی مردم است، در سطح گسترده بسیار کاهش یافته است. احمدوندخاطرنشان کرد: امروز با درایت دهیار و همکاران پرسنل دهیاری و همچنین خرد جمعی به یک ساماندهی مطلوب رسیدیم و امید است باقی مانده راه را نیز با توکل برخدا پیش رویم.


طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا

طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا در بلوارهای شهدا، شهید یزدی نژاد و شهید بیدخساری در دستور کار دهیاری قرار گرفت و عملیات آن اجرا شد.


برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان همزمان با افتتاح نگارخانه انجمن خوشنویسان ری

این نمایشگاه آماده پذیرش آثار هنرمندان خوشنویس شهرستان ری در رشته های مختلف است که قرار است در پاییز سالجاری برگزار شود.

 

مقاله
ویدئو
پادکست
صوت
همه

تجلیل دهیاراز اعضای شورای اسلامی روستای قمصر به مناسبت روز ملی شوراها

مهندس آقاخانی دراین دیدار ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت ماه و آرزوی توفیق برای اعضای شورای اسلامی روستا، اظهار کرد: شورا به دلیل داشتن ماهیت مشورتی می تواند مطالبات مردمی را با برنامه ریزی نظارت کند که مشوت قوی قطعا برنامه ها و اولویت ها را کمتر دچار چالش می کند. وی گفت: خدمت در راه کسب رضای خدا همواره باید سرلوحه کار خدمتگزاران باشد و نباید در این عرصه شریک قرار دهیم چراکه کسب رضایت خدا کسب رضایت مردم است. دهیار قمصر تصریح کرد: امید است آنچه تکلیف بردوش داریم به نحو مطلوب انجام دهیم و شورای اسلامی روستا با تفکرات قوی به عنوان حوزه ای اجتماعی ثمربخش باشد. احمدوند، رئیس شورای اسلامی قمصر نیز در این دیدار ضمن گرامیداشت نهم اردیبهشت و روز شوراها، اظهار کرد: شورا و مشورت موضوع بسیار مهمی است که حتی خداوند متعال در قرآن کردیم به آن اشاره داشته اند و با توجه به اینکه شورا نهادی مردمی است و از پشتوانه مردمی شکل گرفته، هدفی جزو خدمت به خلق را ندارد. وی با بیان اینکه شورا اسلامی روستای قمصر همواره دوشادوش دهیاری بوده و هست، بیان کرد: با وجود همه فراز و نشیب‌ها، امروز شاهد به ثمر رسیدن بسیاری از اهداف توسعه روستا در سطح شهرستان ری و حتی استان تهران هستیم و آنچه گاها موجب نارضایتی مردم است، در سطح گسترده بسیار کاهش یافته است. احمدوندخاطرنشان کرد: امروز با درایت دهیار و همکاران پرسنل دهیاری و همچنین خرد جمعی به یک ساماندهی مطلوب رسیدیم و امید است باقی مانده راه را نیز با توکل برخدا پیش رویم.


طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا

طرح تجهیز سیستم روشنایی المان های شهدا در بلوارهای شهدا، شهید یزدی نژاد و شهید بیدخساری در دستور کار دهیاری قرار گرفت و عملیات آن اجرا شد.


برپایی نمایشگاه آثار هنرمندان همزمان با افتتاح نگارخانه انجمن خوشنویسان ری

این نمایشگاه آماده پذیرش آثار هنرمندان خوشنویس شهرستان ری در رشته های مختلف است که قرار است در پاییز سالجاری برگزار شود.